no_cache حذف باورهاي بازدارنده در جذب ثروت و موفقيت | مديريت موفقيت

حذف باورهاي بازدارنده در جذب ثروت و موفقيت

راهنما 09903337056

چطور باورهاي بازدارنده ثروت را از ما دور ميكنند

هنگامي كه با تلاش و سغي باز به ثروت دست پيدا نميكنيد. هنگامي كه با تجربه و يا تخصص ويا مدارك بسيار باز ثروتمند نميشويد بدانيد باورهاي بازدارنده بسيار قدرت مندي در شما نهادينه شده اند كه بسادگي جلوي موفقيت مالي شما را ميگيرند.

اگر فكر ميكنيد ثروتمندان يا دزد بوده اند و يا حق اين و آن را خورده اند پس بدانيد كه در اعماق ناخودآگاه شما به هنگام رسيد به ثروت فعل و انفعالاتي رخ ميدهد كه شما به ثروت نرسيد چون ذات شما پاك است و فكر ميكند اگر شما هم ثروتمند شويد پس حق كسي راخورده ايند ويا كار قاچاق كرده ايند... پس براي وجود ثروتمند خود اين باور را بپرورانيد كه حقيقتا ثروت مندان پاك و زحمت كش بوده اند . حال ممكن است چند نفري از راه نادرست به ثروت رسيده باشند ولي اجازه ندهيد اين افكار و يا نوشته ها و فيلم ها باورهاي ثروت شما را آلوده كنند.

ساير باور هاي خود را نيز بازنگري و ترميم كنيد مانند: علم بهتر است يا ثروت؟!؟!؟!؟!

هر چه فقير تر باشيم آدم پاك و بهشتي خواهيم بود؟!؟!؟!؟

بياييد ياد بگيريم بخاطر بدي و گناه ديگران خودمان را تنبيه و زنداني نكنيم . از ثروت و نعمت و زيبايي و خوشبختي همه جا بخوبي ياد كنيم و باور كنيم اينها هديه هايي پاك از آسمان خدا به ماست.