no_cache از ارتباط بر قرار کردن نترس دوست جدید یعنی دنیای تازه | مديريت موفقيت

از ارتباط بر قرار کردن نترس دوست جدید یعنی دنیای تازه

از ارتباط برقرار کردن نترس دوست جدید

راهنما 09903337056

از ارتباط بر قرار کردن نترس

_از فلانی خوشم نمیاد

_من با هر کسی حال نمیکنم

_برام مهم نیست که پشت سرم چی میگن، من اینجوریم دیگه

شاید برای ما مهم نباشد که با دیگران ارتباط برقرار کنیم ، چرا که اگر کارشان گیر ما باشد خودشان به دنباله ما می آیند ، اگر کسی را پیدا نکنم که ارتباط برقرار کنم ، دیوانه میشوم .

- ما به ارتباط با دیگران نیاز داریم چرا که پله های موفقیت ما هستند ...ارتباط بدون احساس نمیخواهم ... ارتباط یک رابطه ی قرار دادی است ، از ارتباط بر قرار کردن میترسم ضربه بخورم ... ارتباط خیلی خوبه ، دوستای جدید و خنده و لذت ... آدمها به یکی نیاز دارند که بالا سرشون باشه و مدیریتشون کنه

- ارتباط خیلی ساده و باحاله سخت نگیر ...

پای حرف مردم ک مینشینی تعجب میکنی که چقدر نظرات متفاوت هستند ، حالا واقعا کدامین دیدگاه درست است؟ آن چیزی که مهم است این است که اصلا درست و غلطی وجود ندارد ... و این ذهن انسانهاست که درست و غلط را تایید میکند . ولی در نهایت علم و تجربه به این نتیجه رسیده است که برقراری رابطه امری اجتناب نا پذیر است ... و انسان معاصر محکوم به ارتباط برقرار کردن است ، هر چقدر که ما بخواهیم تنها باشیم باز هم مجبوریم با چند نفر ارتباط بر قرار کنیم ، ضمنا برای مطالبی مانند چگونگی افکار مثبت یا رموز موفقیت در قسمت بالای سایت جستجو نمایید .

حال که حکم باید است ، مسؤلیتش را باید پذیرفت ... پس یاد میگیریم چطور به بهترین شکل انجامش دهیم .