اسپیرولینا غذای مقوی دام طیور ماهی و کود عالی گیاهان کشاورزی

غذای حیوانات مرغ ماهی دام جلبک اسپیرولینا

احتمال بسیار زیاد با یافته اخیر بشر امروز یعنی اسپیرولینای چند میلیارد ساله آشنایی دارید ، جالب اینجاست این به گفته کارشناسان کاملترن غذا میلیونها سال قبل نیز از دل سنگ و خاک و دریا و مواد معدنی غذای مورد نیاز حیات را در مقابل نور آفتاب فتوسنتز کرده و در خود ذخیره مینمود . طی چند دهه اخیر دانشمندان ...ادامه مطلب