فرمول نهایی و قدرت عمل کردن منظم به دانسته هاست

فرمول نهایی موفقیت آنتونی رابینز خلاصه مطالب

در گذشته های دور قدرت بیشتر موروثی و ژنتیکی بود ، مثلا پادشاهان قدرت در اختیار خود را بکار میبردند و بعد این قدرت به فرزندان آنها انتقال میافت ، یعنی اگر شما در آن دوران بودید و در گروه خاندان سلطنتی نبودید رسیدن به قدرت را باید از ذهن خارج میکردید . همینطور اگر قدرت بدنی برای جنگ و ...ادامه مطلب