غذای روح ما چطورتأمین می شود

غذاي روج منبع پاك انرژي

غذای روح چطور تأمین میگردد ؟ غذای روح و ارتباط آن با مرکز توجه ما آیا شما به رنگ ، بو ، طعم و فرم ظاهری غذایی که میل میکنید ، اهیمت می‌دهید ؟ آیا شما حاضر هستید گوشت مانده و خراب شده را میل کنید ؟ اگر احتمال بدهید غذا مسموم است ، حاضر هستید آنرا میل کنید ؟ ...ادامه مطلب