کارآفرینی جزوه اول تکنیک های لول یک کارآفرین

کارآفرینی تکنیکها نگرش ثروت ساز کتاب جزوه اول کارآفرین

کد-محصول x533

 جزوه اول تکنیکهای کارآفرین شامل توضیح و ارائه نمونه تمرین برای تکنیکها و نیز دیدگاه های کارآفرینی نتیجه تحقیق و مطالعه در کسب و کار و زندگی صد ها کار آفرین موفق و ثروتمند میباشد . نمونه هایی مانند: شروع آسان و آپدیت و یا پیشرفت تدریجی ریسک پذیری معقول یک کلام نباشید کمی تخفیف دهید گاهی قبول شکست و ...ادامه مطلب