کارآفرینی تکنیک های کاربردی از افراد موفق و کارآفرین

کارآفرینی تکنیک ها و نگرش موفق و ثروت ساز

کارآفرینی تکنیک ها و نگرش کاربردی از افراد موفق و کارآفرین امروزه کتابها و فیلم های آموزشی بسیاری در ارتباط با کارآفرینی یا همان entrepreneurship در همه جا به چشم میخورد . بواقع این کتابها چیزی نیستند جز سرگذشت واقعی و شرح حال انسانهای موفق و کارآفرین . تکنیک ها و باور ها و نیز نگرش اشخاص فرد کارآفرین به گونه ایست که ...ادامه مطلب