حذف باورهاي بازدارنده در جذب ثروت و موفقيت


چطور باورهاي بازدارنده ثروت را از ما دور ميكنند هنگامي كه با تلاش و سغي باز به ثروت دست پيدا نميكنيد. هنگامي كه با تجربه و يا تخصص ويا مدارك بسيار باز ثروتمند نميشويد بدانيد باورهاي بازدارنده بسيار قدرت مندي در شما نهادينه شده اند كه بسادگي جلوي موفقيت مالي شما را ميگيرند. اگر فكر ميكنيد ثروتمندان يا دزد بوده اند و ...ادامه مطلب