حال خوب احساس خوب اتفاق خوب


حال خوب احساس خوب اتفاق خوب  چرخه و یا حلقه ای که در کل کائنات برای تمامی افراد قابل استفاده است. اگر شما ارتعاشات بد از خود برون ریزی کنید به صورت ناخودآگاه اتفاقات بدی را رقم می زنید و همچنین کائنات هم به شما کمک می کند تا اتفاقات بدی را  به شما نشان دهد و برعکس اگر در ...ادامه مطلب