گرداوري مجموعه سودمند باورهاي ثروت

راهنما 09903337056

مجموعه اي بسيار عالي از باورهاي ثروت ساز

در اين صفحه و پست ها و مطالب و نيز ويديو هاي گردآمده در آن بطور شگفت انگيزي با تاثير و عملكرد باور هاي خود در ارتباط با ثروت مند شدن بدست خواهيد آورد. باورهايي كه از كودكي تا به حال توسط خوانواده ، مدرسه و تلويزيون و فيلمها و خلاصه جامعه بطور ناخودآگاه ارزشها و باور هايي در شما بوجود آورده اند كه سرنوشت روند مالي شما را قلم ميزنند. آيا براستي هنوز علم بهتراست يا ثروت ؟

آيا وقت آن نرسيده كه پالايشي در باورهايمان انجام دهيم و با مرور اين مطالب مثلا متوجه شويم هم علم بهتر است و هم ثروت!! نه اينكه پا بهتر است يا دست!! بسايري سوالات و فيلمها و غيره ضمير ناخودآگاه ما را ناخواسته به دشمني با ثروت وا داشته اند. اكنون در اين سايت بجوييد و افكار ثروت ساز خود را بياراييد.