تحقیق برای نقش کارشناسان ایمنی بهداشت در محیط کار

راهنما 09191073763

نقش و تاثیر و برخی وظایق کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارها

تاثیر ایمنی بهداشت در بهروری و سودآوری

بی گمان رشد اقتصادی جوامع در گروه نرخ رشد بهره وری آنان میباشد به طوری که در کشورهای صنعتی و دارای اقتصاد پویا کشورهایی هستند که دارای بهره وری در سیستم های خود می باشند. از طرفی روزانه شاهد حوادث، بیماری های مختلفی در سازمان هستیم که با زیان های مستقیم و غیرمستقیم خود سازمان ها را تحت تاثیر قرار می دهند، لذا وجود یک رابطه مستقیم بین بهره وری و رعایت اصول، بهداشت و محیط زیست از بدیهیات است بررسی دیدگاه های مختلف بهره وری معلوم می نماید که در همه آنها یک رکن به عنوان عامل تعیین کننده در میزان بهره وری مشترک است و آن نیروی کار (کارگر) می باشد

 بنا بر این این را مهم بدانیم : افزایش ارایه راهکارهای مناسب جهت بستر سازی فرهنگ ایمنی در سازمان تفاهم فکری جهت کاهش حوادث وارایه راه حل های مناسب تجزیه و تحلیل حوادث توسعه و بهبود ارتباط کاری بین کارشناسان ایمنی موسسات و کارگاه ها و همچنین مدیران بهبود زمینه های ارتقاء جایگاه ایمنی بهداشت و محیط زیست در سازمان در این مقاله سعی شده نقش را در افزایش بهره وری نشان داد و با توجه بهاینکه افزایش بهره وری نیز موجب رشد اقتصادی سازمان می شود، لذا به این مسیله باید تاکید گردد که هرچقدر وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست بهتر شود بهره وری سازمان افزایش می یابدو متعاقبا به همان مقدار سازمان رونق اقتصادی خواهد داشت

به دیگر سخن، بهره وری عبارت است از: «به دست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، ماشین، پول، تجهیزات و… به منظور ارتقای رفاه جامعه».در گذشته منظور از بهره وری تنها بهره وری کار و این که چگونه توان با بهره برداری بهتر از نیروی انسانی میزان تولید را افزایش داد، مد نظر بوده است

توجه مناسب و آگاهی آموزش مناسب برای نیروهای کار

نیروی کار به عنوان یکی از عوامل تولید و وارده (داده) در فرمول بهره وری در مخرج کسر قرار می گیرد و هر چقدر مخرج کسر عدد کمتر و هزینه های مربوط به آن نیز رقم پایین تری باشد، میزان بهره وری بیشتر خواهد بود.

در جهان امروز، ملت های ثروتمند ملت هایی هستند که از منابع خود به نحو بسیار موثری استفاده کنند، به عبارت دیگر، تنها داشتن منابع، کافی نیست بلکه نحوه استفاده و صیانت از منابع اهمیت بسزایی خواهد داشت

مطالعات و نتایج پژوهش ها نشان می دهد کشورهایی که برای توسعه اقتصادی،به افزایش بهره وری بیش از منابع طبیعی و فیزیکی خود تکیه کرده اند، رشد سریع تری داشته اند.

  • اهمیت ارتقای سلامت نیروی انسانی

از آنجا که بسیاری از بنگاه های تولیدی هزینه مربوط به نیروی انسانی را بخش مهمی از کل هزینه های جاری می دانند، حفظ و استفاده کارآمد از کارگران تا حد امکان، حائز اهمیت است؛ چرا که توانایی شرکت یا بنگاه برای یک رقابت موفقیت آمیز به پیش بینی و مهار هزینه های آینده کارگری و نیروی انسانی بستگی دارد.

به عبارتی امروزه ضرورت حفظ و ارتقای کیفیت نیروی کار و ایجاد یک نیروی انسانی سالم، مولد و تبدیل وی به سرمایه انسانی در فرآیند توسعه، تمام واحدها را بر آن داشته است که در حفظ و نگهداری سرمایه های انسانی اهمیت و اولویتی بیش از سرمایه های فیزیکی و ماشین آلات قائل شوند بنابراین کلید افزایش بهره وری در کیفیت نیروی کار، یعنی همان نیروی کار، سالم و مولد، بهبود مدیریت و شرایط مطلوب کار از نظر بهداشتی و افزایش مداوم کیفیت تولید و محصول است

بررسی هیات های اعزامی (سازمان بین المللی کار) در بعضی از کشورها نشان می دهد نتایج حاصل از بررسی روش های مورد عمل یا بررسی کار در موسسات و بنگاه های تولیدی و پدید آوردن تغییرات در روش ها و سیستم مورد عمل، اگر موجب یک درصد افزایش در بهره وری نیروی کار شود، سلامت و متحول شدن محیط کار، فراهم کردن محیط کار سالم از لحاظ بهداشت، تامین نور کافی، رعایت نظافت و بهداشت، کاهش و کنترل سر و صدای اضافی و زیان آور، درجه حرارت مناسب و تهویه هوا در محیط کار که همگی با اعمال راهکارهای بهداشت حرفه ای قابل اجراست افزایش بهره وری را می تواند تا ۵ درصد فراهم آورد.

——

برخی وظایف کارشناسان ایمنی بهداشت

نقش کارشناسان بهداشت حرفه ای بسیار با ارزش می باشد چرا که با آگاه ساختن مدیران کارخانه ها می توانند زمینه فرهنگی آن را درکارخانجات فراهم سازند.

وظیفه فوری کارشناسان بهداشت حرفه ای آگاه ساختن مدیران کارخانه ها به اهمیت مسائل ایمنی وبهداشت کار می باشد که این باوررا درآنها ایجاد نمایند که نیروی کارسالم سبب افزایش بهره وری می گردد واگر سلامت جسمی وروانی این نیرو های کار به مخاطره افتد چه عواقب ناگواری برای مدیران کارخانه ها ایجاد می گردد

این کارشناسان با اندوخته های علمی خود که درجهت دستیابی آن متحمل زحماتی گردیده اند می توانند کمک موثری برای آکاهی مدیران کارخانه ها ونیز کارگران باشند. با این توضیح که اگر روشهای مناسب درجهت افزایش آگاهی مدیران ونیز کارگران اتخاذ شود می تواند نتایج مطلوبی حاصل گردد.

هنگامیکه کارشناسان بهداشت حرفه ای زمینه فرهنگی بهداشت وایمنی کاررا درمدیران کارخانه ها فراهم نمودندوبه آنها نشان دادند که نیروهای کارسالم بهتر وبیشترمی توانند درافزایش تولید ونیزبهره وری موثرباشند آنگاه می توان با کمک همین مدیران به آموزش نیروهای کار اقدام نمود

با کمک مدیران کارخانه ها کارگران را وادار به رعایت مسائل ایمنی وبهداشتی نمود. به کارگران آموزش دادکه چگونه درهنگام کار مسائل ایمنی را که هم برای خودوهمچنین برای مدیران کارخانه ازاهمیت ویژه ای برخوردار است رعایت نمایند

بایستی شعار : اول ایمنی وبعد کار. درکارخانه ها عملیاتی گردد. مدیران ونیز کارگران بایستی این شعار را همواره دردستورکارخودقرار داده ونسبت به رعایت آن نهایت دقت رابنمایند. مدیران کارخانه ها ونیز کارگران بایستی واقف باشند که عدم رعایت مسائل ایمنی می تواند منجر به صدمات جبران ناپذیری برای نیروهای کارگردد که این صدمات ممکن است سبب کاهش تولید وحتی خسارات شدیدتری را درپی داشته باشد

توجه ویژه به ایجاد، تقویت و توسعه واحدهای تخصصی بهداشت حرفه ای و همچنین مفهوم پویایی سلامت کار و فرهنگ بهداشت حرفه ای در سازمان ها، ادارات و واحدهای دولتی و خصوصی و کارگاه های تولیدی و خدماتی.

ضوابط قانونی موجود در فصل چهارم قانون کار و مواد مرتبط در قوانین سازمان تامین اجتماعی، از سوی نهادهای متعهد به طور موثر اجرا، نظارت و پیگیری شود و در جهت اجرای تعهدات از سوی طرفین روابط کار (کارگران، کارفرمایان و دولت) به طور جدی مورد توجه قرار گیرد

بهبود کیفیت و توجه شایان به نیروی کار به عنوان مهم ترین عامل بهبود و ارتقاء در بهره وری و دستیابی به توسعه پایدار است، مانند: حفظ سلامت جسمانی و روانی کارگران، ایجاد شرایط خوب کاری و تفریحات سالم کارکنان، ایجاد انگیزه در کارکنان و… .

نقش کارگران در اثر بخشی برنامه های بهداشت حرفه ای و ایجاد سلامت محیط کار خالی از اهمیت نیست. آنان را باید از این نقش آگاه و مجاب به همکاری در اعمال راهکارهای سلامت کار کرد تا همواره در رعایت مسائل ایمنی کار و مسائل بهداشتی نهایت دقت را به خرج دهند و باهمکاری مدیران، راهکارهای ایمنی و بهداشتی ارائه شده از سوی متخصصان را رعایت کنند و در انجام آن کوشا باشند، به مهندسان بهداشت حرفه ای اعتماد کنند و بدانند به طور یقین، شاهد افزایش بهره وری در کارخانه و نیز شکوفایی و رونق اقتصادی در جامعه شان خواهند بود که این موضوع می تواند در دستیابی به اهداف سلامت کار بسیار موثر و مفید باشد.

 

ارتقای دانش و مهارت های کارکنان درگیر در برنامه های بهداشتی در بخش دولتی و خصوصی از طریق برگزاری سمینارها، همایش ها و گردهمایی ها با حضور نمایندگانی از مدیران و صاحبان صنایع و کارگران و دست اندرکاران بخش سلامت کار با در نظر گرفتن سه جانبه گرایی و فراهم آوردن تمهیدات و زمینه لازم برای مذاکره سه جانبه دولت، کارفرمایان و کارگران به محوریت بهداشت حرفه ای و سلامت کار و با هدف گسترش روابط کار و ایجاد بانک اطلاعات سلامت کار به منظور دستیابی دست اندرکاران این بخش به اطلاعات و اخبار موردنیاز در سراسر کشور.

پیشنها در رابطه با وضع قوانین، آیین نامه ها، مقررات و دستورالعمل های موردنیاز برای استقرار اصول و موازین بهداشت حرفه ای، نظارت بر حسن اجرای آن و ایجاد ضمانت اجرایی کافی و موردنیاز و تجدیدنظر و اصلاح بخش هایی از قوانین مربوط جهت رفع چالش های موجود.

شناسایی و رفع موانع موجود بر سر راه اعمال راهکارهای بهداشت حرفه ای و اجرای طرح های تحقیقاتی، در سطح کشور و کاربرد نتایج به دست آمده در سیاستگذاری و راهبردهای بخش سلامت کار