بخشش بزرگترین راز نگرش مثبت

بخشش خو و دیگران بزرگترین راز افکار مثبت

راهنما 09903337056

بخشش برزگترین راز و حلقه اصلی نگرش و افکار مثبت

نگرش و افکار مثبت لزوما خوب بودن و انسانیت را رعایت کردن نیست ! البته اینها بسیار عالی هستند اما نگرش و افکار مثبت یعنی سعی کنید افکار و انرژی و وقت و منابع شما با شما همانگ باشیند . بیشتر توضیح میدهم ، یعنی طوری فکر کنید و ببینید و باور داشته باشید تا احتمال دسترسی به هدفتان بالا برود .

نمونه ای که برای شما آشناست بیابید ، اما برای مثال تصور کنید شما به بانکی میروید که یک وام بسیار عالی برای کارگاهتان بگیرید و پرسنل و کارگران و خودتان را از ورشکستگی نجات دهید . دست بر تقدیر فردی که مسئول وام در آن بانک بود بسیار شباهت به یکی از کلاهبردارانی دارد که شما در گذشته میشناختید که او بسیار دروغگو و بی ادب و بد عهد بوده . از لحظه دیدن و شروع صحبت با مسئول وام این حس به شما القا شد که وی احتمالا بی ادب و بد عهد میباشد و در حین نا امیدی با کمی گفتگو خود را قانع کردید که بی فایده است و از این آدم وامی بر نمی آید .

چند ماه بعد با کمال تعجب متوجه میشوید آن مسئول وام در بانک یکی از اقوام جدید خودتان بوده است و از نزدیکان وی در باره اش سوال میکنید ، با کمال تعجب از اخلاقیات و انسانیت و سایر نیکی های آن مسئول وام میشنوید !! از سایر اقوام میپرسید و همه میگویند او انسان بسیار خوب و کار راه بندازی است ، به اکثر کارگاه های تولید کمک میکند تا از ورشکتگی نجات پیدا کنند و در اصل دشمن اجناس درجه سه چینی است ..

اکنون میبینید با یک حس نامتناسب که به آن حس و یا دیدگاه منفی میگویند فرد در مثال بالا چه فرصتی را از دست داده است . روز و شب ما سرشار است از لحظه های این چنینی ، و ما میتوانیم با نگرش و باور و پیش باوری متناسب که در اینجا به آن نگرش مثبت میگوییم ثروتمندی و خوشبختی و حتی سلامتی آرامش خود را ده ها بار افزایش دهیم .

یکی از رازهای بزرگ در راه رسیدن به افکار و نگرش مثبت همانا بخشش دیگران و بخشش خود است . وقتی فردی به شما بدی کرده باشد یک ضرر اولیه همان بدی اوست در حق شما ، اما ضرر همیشگی سیاهی است که بخاطر نبخشیدن در قلب شما میماند . پس ای ضرر دوم را بدور افکنید و حتی اگر بحق از کسی ناراحتی بدل دارید باز هم بخاطر قلب پاکتان او را ببخشید !

در ابتدا بسیاری افراد میپندارند ما که همه رو بخشیده ایم و کسی نمانده ببخشیم و .. اما با چند تمرین در میابید ای وای چه بسیار گوشه های قلب و افکارتان درگیر سیاهی نبخشیدن آشنایان دور و نزدیک است . و همین افراد پس از مدتی مگویند آخر چگونه ببخشم آن فرد را او آدم خوبی نیست و غیری ..

دوستان مگر در موارد بسیار بسیار حساس ، تقریبا تمامی اشخاص دور و نزدیک را باید ببخشید . تمام آشنایان شما به 200 نفر  هم نمیرسند ، خاله و عمه و دوستان و برادر و خواهر و همه را جمع بزنید مگر چند نفر میشوند . از طرفی همه آنها به نوعی یک روز به شما بدی کرده اند و مگر میشود از همه کینه و قهر بدل داشت ؟ پس با که باید دلی صاف داشت ؟

مثالها و توضیحات بالا کمکی است برای آنکه خودتان را هدایت کنید تا دیگران و خودتان را ببخشید . این ممکن است در ابتدا دشوار باشد اما پس از چند وقت خواهید دید بخشیدن دیگران بسادگی باران و باد است . توجه داشته باشید بخشیدن دیگران کاریست مداوم و دست کم هفته ای دو بار باید انجام شود ، وگرنه باز روزی میرسد که میبینید قلب نازنینتان سیاه و درگیر کینه و نبخشیندن دیگران است .

گذشته از بخشش دیگران و خود ، موقیعت ها و زمان و مکان و دولت مردان و بازیگران و هوای ابری و نمیدانم هر چه شما را ناراحت کرده سعی بر بخشش او کنید ، بقول معروف گاهی حتی بگویید میبخشم اما فراموش نمیکنم . این در مورد افرادیست که میدانید ممکن است دوباره به شما بدی کنند پس در دل پاکتان ببخشید اما مراقب و هوشیار باشید . برای خرید جزوه اول تکنیک های کاربردی نگرش مثبت ، اینجا کلیک کنید .