ادامه تحقیق کارشناسان ایمنی بهداشت

راهنما 09191073763

  • بهداشت حرفه ای چیست؟

کمیته مشترک کارشناسان سازمان جهانی بهداشت (WHO) و سازمان بین المللی کار (GNP) هدف و تعریف بهداشت حرفه ای را این گونه عنوان کرده اند: «بهداشت حرفه ای عبارت است از: علم و هنر تامین بالاترین حد سلامت برای کارگران، تطبیق با مقتضیات روحی و جسمی کارگران، حفظ سرمایه از طریق ایجاد محیط کار سالم، انتخاب کارگر مناسب برای هر کار، پیشگیری از حوادث و بیماری های شغلی و غیرشغلی، آموزش بهداشت فردی، تشخیص زودرس و درمان بیماری ها و توجه به مسائل کارگران و افراد وابسته به آنان تا هر کارگر بتواند با برخورداری از حداکثر سلامت و رفاه، فردی موثر برای اجتماع باشد.

 

نکات ایمنی در محیط کار

          از انجام تعمیرات ضروری و مناسب در ساختمان‌ های محل کار اطمینان حاصل کنید.

          در حفظ و نگهداری تجهیزات ایمنی موجود در محل کارتان دقت لازم را داشته باشید، تا ایمنی و بازدهی مورد نظر، همواره قابل دست‌ یابی باشد.

          هرگونه عیب و نقص در محیط کاری را سریعاً برطرف نمایید، یا اقدامات لازم برای حفظ جان افراد در معرض خطر را به انجام برسانید.

          احتیاط‌ های لازم برای جلوگیری از سقوط افراد یا اشیاء، از لبه‌ ها و کناره‌ های باز همانند، نرده‌ ها و حفاظ‌ ها را داشته باشید

 

          هرگونه حفره در کف محل کار را با حفاظ بپوشانید.

          فضای کافی برای حرکت و دسترسی ایمن داشته باشید.

          اگر لازم است، از شیشه‌ های نشکن استفاده کنید.

استفاده از تجهیزات ایمنی

استفاده از تجهیزاتی ایمنی یکی از مهمترین اصول ایمنی در محیط کار است. کارفرما باید تجهیزات ایمنی را متناسب با نوع کار فراهم آورد و کارگران و مهندسان نیز باید تمامی آنها را مورد استفاده قرار دهند. از این تجهیزات می توان به لباس کار، کلاه ایمنی، دستکش ایمنی، عینک ایمنی، گوشی ایمنی، ماسک ایمنی و کفش ایمنی اشاره داشت. این تجهیزات برای هر حرفه خصوصیات و مشخصات خاصی دارد. بهتر است از بهترین انواع تجهیزات ایمنی و مطابق با استانداردهای جهانی استفاده کنید تا در حین کار خطری شما را تحدید نکند. شناخت انواع تجهیزات ایمنی و تهیه آ« به عهده کارفرما می باشد.

از دیگر تجهیزات ایمنی که باید در محیط کار فراهم باشد تجهیزات ایمنی محیط کار است. یک محیط کار باید از لحاظ ایمنی برای انجام کار آماده باشد. برای مثال باید از تجهیزات کار در ارتفاع، تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای امن کردن محیط کار استفاده شود. این تجهیزات شامل تجهیزاتی ایمنی عمومی نیز می شود. هر فردی که برای کار و یا نظارت به محیط کار مراجعه می نماید باید تجهیزاتی استفاده نماید تا از بروز خطرات احتمالی پیشگیری شود. این تجهیزات شامل کلاه ایمنی، کفش ایمنی، در صورت نیاز دستکش ایمنی، لباس ایمنی و عینک ایمنی نیز می شود.

          از عدم وجود موانعی همانند کابل‌ ها در کف ساختمان محل کار، راهرو ها و پله‌ ها اطمینان حاصل کنید.

          سیستم‌ های مناسب برای تخلیه آب و رطوبت نصب نمایید.

          از باز و بسته شدن و تنظیم پنجره‌ های باز شونده، اطمینان حاصل کنید.

          تمام پنجره‌ ها، مخصوصا پنجره‌ های سقفی باید به گونه‌ ای طراحی و ساخته شده باشند، که تمیز کردن آن ها با ایمنی کامل همراه باشد.

          خطر ریزش برف و تگرگ را در تمام مسیر های محیط باز به حداقل برسانید. به عنوان مثال با پاشیدن نمک یا شن و تمیز کردن این مسیر ها.

——

در خاتمه برخی از قوانین کار مرتبط با بهداشت حرفه اي را یادآور میگردیم تا همکاران گرامی در صورت نیاز بسادگی به آن دسترسی داشته باشند .

قوانین کار مرتبط با بهداشت حرفه اي

ماده ۸۵قانون کار

براي صیانت نیروي انسانی و منابع مادي کشور رعایت دستورالعمل هائی که از طریق شوراي

عالی حفاظت فنی ) جهت تامین حفاظت فنی ( و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

)جهت جلوگیري از بیماریهاي حرفهاي و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار ( تدوین

میشود، براي کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است .

تبصره :

کارگاههاي خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده ومکلف به رعایت اصول ایمنی و

بهداشتکار میباشد.

ماده : ۹۰

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فردي و بهداشتی را وارد یا تولید

کنند باید مشخصاتوسایل را حسب مورد همراه با نمونههاي آن به وزارت کار و امور اجتماعی و

وزارت بهداشت درمان و آموزشپزشکی ارسال دارند و پس از تائید به ساخت یا وارد کردن این و

سایل اقدام نمایند .

ماده : ۹۱

کارفرمایان و مسئولان کلیه واحد هاي موضوع ماده ۸۵این قانون مکلفند بر اساس مصوبات

شوراي عالی حفاظتفنی براي تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل

و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوقالذکر را به آنان

بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم

به استفاده و نگهداري از وسائل حفاظتی و بهداشت فردي و اجرايدستورالعملهاي مربوط به

کارگاه میباشند .

ماده : ۹۲

کلیه واحدهاي موضوع ماده ۸۵این قانون که شاغلین در آنها به اقتضاي نوع کار در معرض بروز

بیماریهاي ناشی ازکار قرار دارند . باید براي همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و

حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتیدرمانی از آنها معاینه و آزمایشهاي لازم را بعمل آورند

و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.

تبصره : ۱

چنانچه با تشخیص شوراي پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماري ناشی از کار

مبتلا یا در معرضابتلاء باشد ، کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه

شوراي پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگري تعیین نمایند

عکس بالا ایمنی

عکس بالا قوانین کار و WTO و فلان

عکس بالا بهره وری