ابریشم زرد و سفید قالیچه شهر گز اصفهان بافنده خوش ذوق

ابریشم زرد و سفید قالیچه شهر گز اصفهان

راهنما 09903337056

فرش بافی ازهنرهای دوست داشتنی ایرانیان است که بیشترمردم این کشوردراین زمینه تبحرزیادی دارند....قالی بافی به دلیل امیختگی رنگ های زیبا باهم ودرنتیجه به وجودامدن نقش و نگارهای خیره کننده توانسته توجه بسیاری ازمردم جهان رابه خودجلب کند.....من ازکودکی به قالیبافی مشغول بودم واین هنرراتوسط مادرم اموخته ام قالی بافی هنربسیارزیبایی است که من توانسته ام مهارت کامل راکسب کنم...قالی که توسط من بافته شده قالیه هفتاای است بانقشه ی لیلی ومجنون که رنگ بسیارشاددرآن به کاررفته وباکرک وابریشم بافته شده ...ابعاداین قالی 1مترو15سانتی مترطولی و85سانتی مترعرضی است.... وازاوستاکارقالیه خوداقای سجادی رنگ های ان راتهیه کرده ام

من درشهرگزدراستان اصفهان زندگی کرده ودرکودکی توانسته ام به کمک خواهرانم ومادرم قالی های زیادی ببافم وازانجایی که مادرم فرزندان زیادی داشت پولی که ازاین قالی هابه دست می اوردراخرج مراسم عروسی وخرید جهیزیه برای دختران خودمی کرد....ما ازصبح زودتقریبا ساعت 5:30دقیقه ی صبح شروع به بافتن قالی میکردیم وتاساعت 6بعدازظهربه بافتن قالی ادامه میدادیم وهرروزمان به همین منوال ادامه پیدامیکرد.....به همین دلیل خاطرات زیادی ازکودکی تاکنون باقالی دارم....قالی های بافته شده راجمع میکردیم وبه اوستاکارقالیه خودبه فروش میرساندیم....قالی هایی که تاکنون بافته ام هم یک خفتی بوده وهم دوخفتی به همین دلیل باهردونوع اشناییت کامل دارم....حتی برخی ازجاهای نقشه مشکل داشت وما ان قسمت هارا به صورت ذهنی ترسیم میکردیم

اکنون نیزمن ازدواج کرده ام وخواهرم هم ازدواج کرده ولی هردوقالی بافی را به دختران خوداموختیم وانهانیزدرکنارما به قالی بافی میپردازندومادرم هم هنوزدرحال بافتن قالی میباشد...این قالی که من بافته ام باتلفیقی ازرنگ های مختلف تیره وروشن ولی اکثرا رنگ های شادسبب زیبا ترشدن قالی وجلوه ای خاص برای قالیه من شده ودردورانی که این قالی رامیبافتم هنگامی که به چهره ی شخصیت های رسیدم وانهارا رسم میکردم دردلم ذوقی وصف نشدنی داشتم .....این قالی با نقش و نگارهای زیبا وبافتی منظم وزیرنظراوستاکارخودبافته شده ومن توانسته ام که بابه کارگیری رنگ هایی که باهم همخوانی دارندصفحه ای زیبا رابرای این قالی ترسیم کنم .....ورسم وبافت چهره درقالی کاری تقریبا دشواراست و چهره های رسم شده دراین قالی بسیار دقیق کارشده وبه صورت ظریف بافته شده

دراین قالی رنگ ابریشم زرد وسفیدکارشده وجنگلی که درنقشه ی قالی وجود داردبادقت وظرافت تمام بافته شده است ...وحیواناتی که دراین جنگل وجوددارند ازجمله اهو وپرندگان مختلف به صورت زیبا وتمیزبافته شده است ....نقشه ای که ازروی ان بافته شده نقشه ای شلوغ بود که نیازمندبه دقت وتمرکز بالا است ومن توانسته ام ان را به خوبی وبانتیجه ای عالی ببافم .رنگ زمینه ی قالی درجنگل ابی نفتی است که باعث شده اسمان قالی رنگ شب به خودبگیرد..ورنگ پیراهن شخصیت های قالی نیزبه ترتیب رنگهای صورتی ودودی وابدیشم زرد است وپیراهن این شخصیت های این قالی بارعایت تمام جزئیات بافته شده واجزاصورت انهانیزمطابق بانقشه رسم شده

ابریشم زرد و سفید قالیچه شهر گز اصفهان بافنده خوش ذوق 09215161233

توجه سایت تنها جهت معرفی بافته های ایران میباشد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال ارتباط میان خریدار و فروشنده ندارد